آیا میتوانیم در درمان آریتمی قلبی از طب سنتی بهره بگیریم؟

آیا میتوانیم در درمان آریتمی قلبی از طب سنتی بهره بگیریم؟

بله با توجه به اینکه ریشه بسیاری از آریتمی های قلبی از ناراحتی های عصبی است، میتوانید از درمانهایی دارویی و ورزشی طب سنتی بهره بگیرید. بله با توجه به اینکه ریشه بسیاری از آریتمی های قلبی از ناراحتی های عصبی است، میتوانید از درمانهایی دارویی و ورزشی طب سنتی بهره بگیرید. بله با توجه به اینکه ریشه بسیاری از آریتمی های قلبی از ناراحتی های عصبی است، میتوانید از درمانهایی دارویی و ورزشی طب سنتی بهره بگیرید.


۱۳۹۸-۰۲-۰۷ ساعت ۱۲:۵۳:۱۱
لینک دائمی